飞禽走兽老虎机

你的语言看青岛

H?cvi?nC?m??othu?ctr??ng??ih?c Thanh ??

H?cvi?nC?m??othu?c??ih?ccôngngh? Thanh ??oto?l?ct?iphía?ôngqu?nThànhD??ng, Thànhph? Thanh ??o, T?nhS?n?ông.V?iphongc?nhtuy?n??p, giaothôngthu?nti?n, c?s?v?tch?t??y??, di?ntíchkhuônviêntr??ng  là 1050 m?u, di?ntíchm?tsàn??avàos?d?nglà 400.000 m2.

Toành?cvi?nhi?ncóh?n 16.700 sinhviênb?c??ih?c ? t?tc? 8 khoa  nh? : khoacôngtrìnhth?m?c, khoac??i?n,khoacôngngh?thông tin, khoaki?ntrúc, khoangh?thu?t, khoaqu?ntr?kinhdoanhqu?ct?, khoak?toán, khoango?ing?v?i 50 chuyênngànhv?côngngh?,qu?nlí, v?nh?c, kinht?, ngh?thu?t, …
??ing?gi?ngviênhùngh?u ,t?ngs?cánb?gi?ngviênlà 1500 ng??i,  trong?óh?n 700 gi?ngviêntr?cti?pgi?ngd?y,h?n 300 gi?ngviêncóh?chàmgiáos?, phógiáos?, h?n 40 gi?ngviêncóh?cv?ti?ns?vàh?n 500 gi?ngviêncóh?cv?th?cs?vàh?n 190 gi?ngviênth?nhgi?ng,ngoàirah?cviêncònm?ih?n 30 v?làcácchuyêngia, h?cgi?n?iti?ngtrongn??cv?tr?cti?pgi?ngd?y.
H?cvi?ncònh?ptácv?icáctr??ng??ih?c??nt???c, Canada, Úc, Nh?tB?n, HànQu?c, Nga, ?n??, Indonesia, Vi?t Nam vàThái Lan. Hi?n nay, toàntr??ngcó h?n300 sinhviênqu?ct?  ??nnghiênc?uhánng?.